�������� ������ ������� ��� (������) "�� ���� ����"
��� �������� ��� ������� � ������
 

��� � ����� �������� ��� ������� � ������

����� ������� ��������, ������� ��������� ����� ������������ ��� ���������������� ������������ �������, - ��� ��������� ���-������� ���������. ������ � �����, � ������� ���������� � ����, ��� �� �������� �� ������������ �������, ��������� � ������, ��� � ���������� ��������. ��������� � ����������� ��������, ��������� ���������� ������ ���������, ����� �� ������� ������������ �������.
�� �������� ��������, ���������� ���������� �����, ����� �� �������� ��������� �������, ����� ������ �������������. ���� ��, �������� ����, �� ���-���� �������� �� �������� ���������� ��� ������ ������� ������, ����� ��������� ���, ��� �������� ������� �� ������� � ��� ����� � �� ��������� ������ � ����� ������� ��� ��� ������ ����� ��������� � ������. ����� ����� ������������ �� ���������, ��� ������ ������������ � ������� ���������� �������� � ���� ������� ���������� �������� ������ �� �������� � ����������,
��� ��� ����� � ��� ���������, - ���� �� ������ �������� ������������� ������, � � ���������� �������� �������� � ������ ����� ������� �������.
���� ������ ����������� � �����������, �� ����������� �� �������, �������� �����, �����. ������ ���� ��������� ���� ������� ������ � ������ ������ � ������� ��������� ��� ��������� ������. ��������� ������ ��� ����� ������� ���������� ���������� � �������� ����, ������������ ������� �������� ����������, �������� � ������� ���-������ �����������. �����������������, ��� ����� ���� ������ �� ��������, � ����������.
������� ������� �� ��� ������� ������, �� ���������� �����������, ���� ���-������ �� ���������� ��� �������� ��������� � �� ����� ���������, � ����� � �������� ����������� �� �����. �� �������� ��������� ������ ��������, ��������, ��� ��� �������� ��� ����� � ������. �� � ���� ������ �� ��������, ���� ���� ��� ����������, ��� ���� ������ ��� ����� � ������ �������� �������: �������� �� �������, ����� ��� ���� �������.
���������� ��������� ������� ��������� �������������� ���������, �������� ���������� ��� �����.
������ ��� ������� ���������� ������ ��������� � ������, ��� ��� �������� ����������� � ��� ����������� � ���������. ����� � ������������ ������� ��� ��� ������, ����������� ������ ������ ����, ����� �������� � ������ � �������� ��������. ������� ��� ������ �� ������� �������� ������ ��� ������� � ������ ��� �����.����� ������� � �������� ������ �� �����. �������� �������� ��� ������� � ������ ����� � 2� �������. � ������ ������ �� ������� ��������� �� 5-10 ���, ����� �������� ���������� �������������. ���� ������ ��������� �� ���������� ����� � ������ ��� ���������. ����, �� ��� �� ����� ��� ������� ������ ����, �� ����� ��������� � ������.

   

��������� ����� �����������: Dogtoy.ru © 2001
��� ����� ��������.
������������� � ����������� ��������� ������ � ���������� �������� ������ � �������� ������ �� ����
E-mail: dogtoy@rambler.ru