�������� ������ ������� ��� (������) "�� ���� ����"
��� � ����� ����� ����� � ���-�������
 

��� � ����� ����� ����� � ���-�������

 
��� ������ ������ �� ���������� ����� ��������� ��������. � ��� ��� ����� �������� ����� �� ��������� �����.
1. ����� ������� (��). ���������� �� ����� ���������� ������ � ���� �� �������� �����. �������� ����� ����������� �� ����.
2. ������ ��������. (��). ���������� � ����� ������� ����� �������� ���������(��. ��������).
3. ������ ���. (��). ���������� �� ��������� � ������� � ������ ������ ���.
4. ����� �� ��� �� ������ (���). ���������� �� ������ ����� � ���������� ����������� �� �������� ��� �� ��������� ������.
5. ������ �������� ��� � ������� ������� (���). ���������� �� ��������� �������� ������� �������� ���.
6. ������ ������ ��� � ������� �������. (���) ���������� �� ��������� �������� ������� ������ ���.
7. ������ �������� ��� � ������ ������� (���). ���������� �� ��������� ���������.
8. ������ ������ ��� � ������ ������� (���) �� �� ��� � �������.
9. ����� ������ (��). ���������� � ��������� ������.
10. ����� ��������� � ������� ���������. ��� ������ ���� ����� �������� ������� ������� �� ����� ���. ����� ����� �� �������� �������� ��� �� ������� ����� �������� ������ ���.
11. ����� ������ ������������� (���). ���������� ��� ����� �� ����������� ������ ���.
12. ����� ������ ����������� (���). ��. ��������
     

��������� ����� �����������: Dogtoy.ru © 2001
��� ����� ��������.
������������� � ����������� ��������� ������ � ���������� �������� ������ � �������� ������ �� ����
E-mail: dogtoy@rambler.ru