�������� ������ ������� ��� (������) "�� ���� ����"
����� �� ������ ������ ��� ������� � �� ��������
 

����� ������ ������ ��� ������� � ����� ���� ������� ���-�������

������ ������ � ����� ������ ������� ��������� ��� ������, ������ ������� ������ �� ������ ����������.

��-������, ������ ��� ��������� � ������� �������� ��� ���������, �������� ���� � ���� ��� ����������� ��� ������� �������� � ������ ������ ����� ��������. �������� ��� ��������� � �������������� ������� �����, ������ ������� ������ ���������, ������������ � ����� �� ������. ��-������, �������� ��������� ������ ����� ������������.

��������� �������������� ������������ ����� � �������� �����. ������� ��� ������� ����� ������� ����� � ������. ����� ������� , ������ ����� �������� � ����������� �������� �������� ���������.
�� �������������� ���� �������� ��������������� ��������, �� ����� ������ �������������� � ��� ��������� �� ������� �����, ������� ����������� ������ �� ��������, ��� ��� ������� ��������� ��������� ������������ ������ ������� �� ����������. ����� ���������� ����������� ������������� ���������, ������� � ����� ������� �������� ������.
������� �������� ��������������: ����� � ���������� ���.
��� ����� ����� ������������� � ���� ���������� ���������� ����������. ������� ����������� ����� ������� �������������� � ������ � � ������ ����� ������� �����. ���� ����� � ��� �������� c������, ��� ����������� ������ - ������� ����������� �����������. ���������� ���������� ����� ������ ����� ��� ������ ������������.
������ ����� �������� ��� �������� ������ � ������ ������. ���������� ��� ������ ������� �������� ���������� ��� ����� � ����� ����� �����. ���������� ������ � ��� ������������ �����, ����� ���, ����� � �������, ������� � ��������� �� �������� �������, ��� �� �������� � ���������� ������� �����������, � ������������ ����, ������ ���, ��������� ����� � �����.
����� ����������� ��� ������ ������ ����� ������������ ����� �������� ���������, ��� ������� �� ��� ��� ���������.��� � ����� ��� �����.

   

��������� ����� �����������: Dogtoy.ru © 2001
��� ����� ��������.
������������� � ����������� ��������� ������ � ���������� �������� ������ � �������� ������ �� ����
E-mail: dogtoy@rambler.ru