�������� ������ ������� ��� (������) "�� ���� ����"
��� ������� ����� ��� ��� �������
 

����� ����� ��� ������ �������� ��� �������

����� ��� ��� ������� ���������� �������� � ������ ��������� ������ � ��������� �������..
��� «�����» ��� ��������������� ������� �������������� ��������� ������: �� ������ ������ �� ������� ������(�������, ������� ����, ������� ��������� �����), ���� �������������� ������������ ������ ��� ���� ��� ����� ��������, ��������� � ���� ������ ��� ����� �������� ���� � ��������� ���������� ������ �������. ���� �������������� ������������ ��������� �����, �� ��������, ��� ���� ���� ����� �� �������. ��� �������� ������ ��������� ����� � ����������� ������(�� �� ���������). ���� ��� ������� ������� �������� ������� ����� ��� ������, ����� ��������������� ��������� ����� ������� �������.

��� ���� ����� ����� ��� ������� �������������� ����� ������, ��� ����� ����� �������������� �������� ��������. ��� ����� ��� ������������: ������������� ������, �������, ��������, ������, ��������� � ������������� �����. ����� ����� ������������ ����������� ������. ��� ������������ ������ ����� �������� ����������, ������ ����������� ��������. ��� �������� ������ ������� �������� �������� �����. ��� ����� ���� ����� �����������, ��� ��� ������� �������.

 

��������� ����� �����������: Dogtoy.ru © 2001
��� ����� ��������.
������������� � ����������� ��������� ������ � ���������� �������� ������ � �������� ������ �� ����
E-mail: dogtoy@rambler.ru